Όροι Χρήσης
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
 .

Όροι και Κανονισμός Λειτουργίας

 

Ο ερευνητής θα πρέπει να διαβάσει και να αποδεχτεί τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας  του ιστορικού αρχείου της ΥΙΝ πριν του δοθεί η άδεια μελέτης των αιτηθέντων αρχείων.

 

 1. Η μελέτη των αρχείων του ιστορικού αρχείου της ΥΙΝ πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση της σχετικής αιτήσεως που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος προς την ΥΙΝ.
 1. Οι ώρες λειτουργίας του Αναγνωστηρίου είναι από 09:00 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες. Τον μήνα Αύγουστο το Αναγνωστήριο θα παραμένει κλειστό καθώς και κατά τις επίσημες εθνικές και θρησκευτικές εορτές.
 1. Στο Αναγνωστήριο μελετώνται μόνο οι φάκελοι εκείνοι που έχουν συντηρηθεί, καταγραφεί και ταξινομηθεί.
 1. Οι ερευνητές συμπληρώνουν σε ειδικά δελτία τα στοιχεία των φακέλων που τους ενδιαφέρουν. Καθημερινά μπορεί να δίνονται μέχρι τρεις (3) φάκελοι σε κάθε ερευνητή. Οι φάκελοι δίνονται την επόμενη ημέρα από τη ζήτησή τους, ωστόσο κάθε φάκελος δίνεται ξεχωριστά και μόνο μόλις έχει τελειώσει η ανάγνωσή του μπορεί ο ερευνητής, επιστρέφοντάς τον, να παραλάβει τον επόμενο.
 1. Οι φάκελοι πρέπει να ακουμπούν και με τις δύο (2) ράχες στο τραπέζι ή το έδρανο. Κανένα φορτίο ή μικροαντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω στα έγγραφα ή στον ίδιο τον φάκελο.
 1. Απαγορεύεται η χρήση στυλό, πένας κλπ. Επιτρέπεται μόνο η χρήση μολυβιού για σημειώσεις σε ιδιαίτερο χωριστό έντυπο (τετράδιο-μπλοκ σημειώσεων) καθώς και φορητού υπολογιστή. 
 1. Κάθε ερευνητής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διατήρηση και επιστροφή του αρχειακού υλικού που παραλαμβάνει. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αλλοίωση της ακεραιότητας των εγγράφων, οι σημειώσεις ή οι προσθήκες πάνω σε αυτά και κάθε αλλαγή στην ταξινομική σειρά των υποφακέλων και των σελίδων των εγγράφων.
 1. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε μέσο αναπαραγωγή και δημοσίευση του όλου ή μέρους ενός εγγράφου ή πλήθους αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια που θα δίνεται από την ΥΙΝ.
 1. Απαγορεύεται στους ερευνητές η χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στο χώρο του Αναγνωστηρίου καθώς και η κατανάλωση τροφίμων, καφέ, αναψυκτικών κλπ όπως και το κάπνισμα.
 1.  Οι ερευνητές είναι υποχρεωμένοι να αφήνουν παλτά, αδιάβροχα κλπ καθώς και τις τσάντες τους σε ειδικό χώρο που υποδεικνύεται από προσωπικό της ΥΙΝ. Επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους μόνο χαρτί ή τετράδιο/μπλοκ σημειώσεων και μολύβι. Για τη χρήση φορητών υπολογιστών παρέχονται από το αναγνωστήριο οι ανάλογες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 1.  Οι ερευνητές υπογραφούν καθημερινά στο βιβλίο επισκεπτών σημειώνοντας την ώρα Εισόδου και Εξόδου.

Οι ανωτέρω κανόνες και περιορισμοί δεν αποσκοπούν στην παρεμπόδιση του επιστημονικού έργου των ερευνητών αλλά στη διασφάλιση της επιστημονικής έρευνας και στο μέλλον επιδεικνύοντας τον πρέποντα σεβασμό και τηρώντας τις δέουσες συνθήκες συντήρησης και διαφύλαξης του αρχειακού υλικού που ευρίσκεται στα αρχειοστάσια της ΥΙΝ.    

ΕΣΠΑ

Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, Copyright © 2014 - All rights reserved. Όροι Χρήσης